Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2017, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phối hợp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Vụ Kế hoạch – Tổng hợp và Vụ Tài chính tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án do Học Viện Nông nghiệp Viêt Nam và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì. Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

 

99999itled

Đoàn kiểm tra đã có các buổi làm việc với các chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên nhóm thực hiện và đại diện đơn vị chủ trì tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên; nghe các chủ nhiệm nhiệm vụ nêu những thuận lợi, khó khăn trong triển khai dự án; kiểm tra sản phẩm và tình hình tạm ứng, giải ngân kinh phí. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra đã có những đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc tiến hành các công việc cụ thể để triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

 

Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị các Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ luôn bám sát các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt để triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh những vấn đề vướng mắc cần đề xuất, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

10000

Kiểm tra  thực địa mô hình tại Học viện Nông nghiệp Việt nam

Bài Viết Liên Quan