Thư ngỏ: Chương trình tài trợ hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam & Phần Lan

Chương trình tài trợ hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam & Phần Lan.

Ngày 08/3/2016, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Quỹ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Phần Lan (TEKES) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Phần Lan.

Việc ký kết và triển khai nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ này nhằm khuyến khích các bên tìm kiếm, khai thác các nguồn lực hiện có để hỗ trợ, tài trợ các dự án hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng. Các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN tiềm năng của hai nước sẽ có thêm cơ hội cùng tham gia các dự án chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu chung, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển sản xuất, kinh doanh trên nguyên tắc hợp tác hai bên cùng có lợi.