Giới thiệu

Thủ Tướng phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020

Ngày 8/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

images

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là:

1) Tăng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ trên thị trường hằng năm bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển;

2) Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ (giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật) trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường khoa học và công nghệ đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2020;

3) Đến năm 2020: Thiết lập mạng lưới sàn giao dịch công nghệ kèm theo: hệ thống tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ, trọng tâm là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ là đơn vị giúp Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Dự thảo Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ. Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quang Tuấn, nhóm thực hiện đã xây dựng 3 định hướng nhiệm vụ và 5 giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra. Cụ thể như sau:

Định hướng nhiệm vụ:

1) Hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thị trường khoa học và công nghệ;

2) Thúc đẩy hoạt động dịch vụ thị trường khoa học và công nghệ;

3) Thúc đẩy nhu cầu công nghệ và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ.

Giải pháp thực hiện:

1) Nâng cao năng lực quản lý về thị trường khoa học và công nghệ;

2) Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình;