DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015

STT Tên bài báo Ghi chú
1 Những quy tắc cơ bản trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt Nam  Xem
2 Thực trạng thị trường công nghệ ở Việt Nam – Những giải pháp nhằm phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam  Xem
3 Thị trường KHCN Cần phát triển nhiều mô hình trung gian mới  Xem
4 Thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu nhằm thương mại hóa và phát triển đưa vào sản xuất, kinh doanh  Xem
5 Chuyển giao công nghệ và vấn đề đặt ra ở Tp HCM và khu vực Đông Nam Bộ Xem 
6 Thị trường khoa học và công nghệ cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay Xem 
7 Công tác phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam Xem 
8 Đầu tư cho khoa học công nghệ hướng đi bền vững cho doanh nghiệp Xem 
9 Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ trong thơi đại hiện nay Xem 
10 Đẩy mạnh việc đưa tiến bộ khoa học – công nghệ vào nông nghiệp Xem 
11 Hướng đi tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế phát triển Xem 
12 Phát triển thị trường khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động tại triển lãm Techmart Xem 
13 Thị trường khoa học công nghệ – Tiền đề thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Xem 
14 Thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Xem 
15 Vai trò của Khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Xem 
16 Trách nhiệm của nhà nước trong phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay Xem 
17 Đánh giá tiềm năng thương mại hóa các sang chế, kết quả nghiên cứu xem xét trong lĩnh vực Môi trường và Y tế Xem 
18 Kinh nghiệm cho các tổ chức xúc tiến chuyển giao công nghệ tại Việt Nam Xem 

Bài Viết Liên Quan