Hỏi đáp

  • Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

    Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

    Chuyên Đề Truyền Thông Về Phát Triển Thị Trường KH&CN 2016

  • Sự kiện Hebronstar H-Camp Việt Nam mở đơn đăng ký

    Sự kiện Hebronstar H-Camp Việt Nam mở đơn đăng ký

    Sự kiện Hebronstar H-Camp Việt Nam mở đơn đăng ký Hebronstar Ventures (HV) là đầu quỹ đầu tư của Hàm Quốc cung cấp chương trình tăng tốc khởi nghiệp H-Camp. Hebronstar đã khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp từ năm 2015 với sự tham gia của 11 nhóm khởi nghiệp tại Seoul và đang tiếp tục mở rộng mô hình này để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) hơn nữa. H-Camp Việt Nam không chỉ là một chương trình tăng tốc khởi nghiệp mà còn là nơi kết nối mạng lưới khởi