2015

  • DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015

    DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015

    DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015 STT Tên bài báo Ghi chú 1 Những quy tắc cơ bản trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt Nam  Xem 2 Thực trạng thị trường công nghệ ở Việt Nam – Những giải pháp nhằm phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam  Xem 3 Thị trường KHCN Cần phát triển nhiều mô hình trung gian mới  Xem 4 Thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu nhằm thương mại hóa và phát triển đưa vào